Jazyk: English
Jazyk:

V košíku nie sú žiadne položky.

Nevybrali ste položky pre porovanie.

Dodacie lehoty a podmienky

 

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.Predávajúci je oprávnený jedostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane v prípade, aj dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho. Spotrebiteľ bude o tom písomne informovaný.

 

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

Tovar je dodávaný priamo od výrobcov. Dodacia lehota bude vzájomne dohodnutá a následne potvrdená spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu.

V prípade odberu vlastnou dopravou je spotrebiteľ povinný vopred dohodnúť termín odberu. Spotrebiteľ je povinný vopred v objednávke uviesť kontaktné údaje: meno, telefónne číslo a číslo občianského preukazu osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky.

Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť spotrebiteľom zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež technika na vyloženie tovaru (vysokozdvižný vozík o nosnosti min. 1,5 tony, resp. žeriav) , ak si spotrebiteľ neobjednal u predávajúceho automobil s hydraulickou rukou. V opačnom prípade zodpovedá spotrebiteľ za vzniknuté škody a hradí všetky dodatočné náklady.

Pokiaľ si spotrebiteľ neobjedná dopravu autom s hydraulickou rukou, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške, ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby - prepravcu, zabezpečí spotrebiteľ v prípade akejkoľvek vady na tovare komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.

Dodacie podmienky vybraných dodávateľov TU

 

II. Preberanie tovaru

 

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

3. Tovar sa dodáva v obale, ktorý je obvyklý v obchodnom styku pre stavebné hmoty, materiály a výrobky a na základe dohodnutých dopravných podmienok tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru počas prepravy do dohodnutého miesta určenia. Jednorazové obaly, papierové a kartonové krabice sú nevratné.

Palety, príp. iné obaly, označované ako vratné, vyúčtuje predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom. Predávajúci má právo na úhradu manipulačného poplatku vo výške 10% z ich hodnoty /bez DPH/. Ak spotrebiteľ najneskôr do 2 mesiacov odo dňa dodania tovaru vráti tieto palety /obaly/ predávajúcemu v neporušenom stave na odberné miesto, príp. ich vymení pri preberaní tovaru u dopravcu predávajúceho, čo písomne označí na dodacom liste predávajúceho, je oprávnený požadovať vrátenie ich ceny mínus manipulačný poplatok. Spotrebiteľ zašle originálny doklad o vrátení paliet s vyznačeným počtom vrátených nepoškodených paliet spolu so žiadosťou o vrátenie zálohovej platby za palety s uvedením čísla účtu spotrebiteľa, na ktorý má byť platba vrátená. Na základe toho vráti predávajúci v lehote 15 pracovných dní zálohovú platbu za palety poníženú o manipulačný poplatok.

 

4. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

 

5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 

6. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

 

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 

Cena za dopravu je kalkulovaná po vytvorení objednávky a tovar nebude expedovaný do potvrdenia ceny a podmienok za dopravu.

 

Daňový doklad – faktúra je zaslaná poštou do 3 pracovných dní.

 

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 

Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodným príkazom/vkladom na účet predávajúceho, dobierkou.

 

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

 

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

1. Vlastnou dopravou


2. Dopravou predávajúceho – podľa aktuálnych dopravných dispozícií predávajúceho. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prepravu objednaného tovaru zabezpečuje predávajúci, a to na náklady spotrebiteľa. Predávajúci splní svoju povinnosť odovzdaním objednaného tovaru do rúk spotrebiteľa v dohodnutom mieste. Toto pravidlo platí aj v prípade, že spotrebiteľ určí konkrétneho dopravcu.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

Vyloženie tovaru zabezpečí na svoje náklady spotrebiteľ a čas vykládky aj s fyzickým prebratím nesmie presiahnuť limit 6 minút na 1 paletu – prestoje bude hradiť spotrebiteľ.


[profiler]
Memory usage: real: 18350080, emalloc: 17993336
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem