Jazyk: French
Jazyk:

V košíku nie sú žiadne položky.

Nevybrali ste položky pre porovanie.

Ochrana údajov

 

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

 Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Informačný systém  internetového obchodu NAJSTRECHY je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201407500.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, ale pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje zákazníkov, ktoré budú použité iba pre komunikáciu so zákazníkom a  pre zaslanie objednaného tovaru.

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného  zákona vyplýva i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému prepravcovi za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa podľa :§ 20 ods.3 vyššie uvedeného zákona zároveň zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade, že server bude napadnutý neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Ochrana osobných údajov

      Identifikácia predávajúceho ako prevádzkovateľa osobných údajov: Dachteam s.r.o., Rekreačná 28/8121, 917 07 Trnava, IČO: 36720305, zapísaný na Okresnom súde Trnava. Kontakt na Prevádzkovateľa: dachteam@dachteam.sk

      Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku. 

     Pri uzatváraní kúpnych zmlúv spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. 

     Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Najstrechy sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

     Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru.

     Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod Najstrechy zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru dajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zákona č 147/2001 Z. z. o reklame a zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

     Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru .
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail dachteam@dachteam.sk . Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

     Zákazník má podľa zákona č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
      Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  

     Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

d) V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň má spotrebiteľ právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
e) V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má spotrebiteľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KAMEROVÝM SYSTÉMOM

 

Spoločnosť Dachteam s.r.o., Ulica Rekreačná 28/8121, 917 07 Trnava, IČO: 36 720 305 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom prostredníctvom monitorovania priestorov kamerovým systémom.

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu je to osoba, ktorá je zaznamenaná kamerovým systémom (ďalej len „dotknutá osoba“) ako napr. zamestnanci prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, pracovníci zmluvných partnerov prevádzkovateľa (dodávatelia / odberatelia tovarov a služieb), pracovníci dozorných a kontrolných orgánov, návštevníci, sprevádzajúce osoby a ďalšie osoby pohybujúce sa monitorovanom priestore prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: v rámci prevádzky kamerového systému sú spracúvané:

- bežné osobné údaje: vyhotovený videozáznam obsahuje osobné (fyziologické) a osobnostné charakteristiky dotknutých osôb,

- citlivé osobné údaje: videozáznam môže obsahovať aj osobitnú kategóriu osobných údajov dotknutých osôb, ktoré je možné získať z monitorovania osoby (napr. údaje o telesnom postihnutí, rasový alebo etnický pôvod, a pod.). Prevádzkovateľ pri prevádzke kamerového systému nespracúva biometrické údaje dotknutých osôb a primárne ani osobné údaje z osobitnej kategórie osobných údajov.

 

AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Prevádzkovateľ v rámci prevádzkovania kamerového systému zaznamenáva osobné údaje dotknutých osôb a spracúva ich predovšetkým na účely zabezpečenia ochrany osôb a majetku prevádzkovateľa. Uvedené účely prevádzkovateľ vykonáva najmä v rámci:

- monitorovania verejných priestorov (verejne prístupné priestory prevádzkovateľa, resp. priestory pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa),

- monitorovania verejnosti neprístupných priestorov (verejnosti neprístupné priestory – vnútorné priestory prevádzkovateľa, v ktorých sa dotknuté osoby nemôžu pohybovať bez povolenia a/alebo sprievodu prevádzkovateľa),

- uchovávanie záznamu a dôkazu.

 

ČO OPRÁVŇUJE PREVÁDZKOVATEĽA SPRACÚVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ v rámci svojho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany spracúva osobné údaje prostredníctvom kamerového systému predovšetkým na účely:

- monitorovania verejnosti prístupných priestorov kamerovými systémami na účely zabezpečenia ochrany osôb a majetku. Vyhotovené záznamy sa uchovávajú po dobu 14 dní.

- monitorovania verejnosti neprístupných priestorov kamerovými systémami (vybrané miestnosti a zázemia priestorov prevádzkovateľa a ďalšie verejnosti neprístupné priestory) na účely zabezpečenia ochrany osôb a majetku. Vyhotovené záznamy sú uchovávané po dobu 14 dní.

 

Osobné údaje spracúvané kamerovým systémom (spravidla vo forme videozáznamov) môžu byť poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokátom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosť, povereným sprostredkovateľom a ďalším tretím stranám v súvislosti s uplatnením právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Súdom a orgánom činným v trestnom konaní sú osobné údaje poskytované na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov.

 

 

 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Dotknutá osoba má právo:

- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov a získať prístup k týmto údajom;

- požiadať o výmaz svojich osobných údajov, prípadne namietať voči ich spracúvaniu v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany;

Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo u prevádzkovateľa namietať, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.

Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava; www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421232313214.

- podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať: písomne / osobne na adrese:  Dachteam s.r.o., Ulica Rekreačná 28/8121, 917 07 Trnava, IČO: 36 720 305 (ďalej len „prevádzkovateľ“),alebo elektronicky na adrese:dachteam@dachteam.sk

 

Bližšie informácie o právach dotknutých osôb sú uverejnené na stránke www.najstrechy.sk v dokumente „PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY“

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 08.08.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Každá fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorej osobné údaje spracúva spoločnosť Dachteam s.r.o., Ulica Rekreačná 28/8121, 917 07 Trnava, IČO: 36 720 305 (ďalej len „prevádzkovateľ“) má

v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov práva súvisiace s primeranou

ochranou a legálnosťou spracúvania jej osobných údajov.

 

KAŽDÁ DOTKNUTÁ OSOBA, O KTOREJ PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE, MÁ PRÁVO:

1. na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;

2. získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;

3. požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;

4.požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie

nezákonné;

5. namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí

s konkrétnou situáciou;

6.požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;

7. dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému

prevádzkovateľovi;

8. kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na

súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;

9. požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne

ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické

prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť

svoj názor a namietať proti rozhodnutiu prevádzkovateľa;

10.podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu

práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva,

že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.

Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava

www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421232313214

11.podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobnýchúdajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať: písomne alebo osobne na adrese: Dachteam s.r.o., Ulica Rekreačná 28/8121, 917 07 Trnava, IČO: 36 720 305 alebo elektronicky na adrese: dachteam@dachteam.sk

 

PODROBNÉ INFORMÁCIE K PRÁVAM DOTKNUTÝCH OSÔB

 

TRANSPARENTNOSŤ OZNÁMENIA A POSTUPY VÝKONU PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

1. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe všetky informácie a všetky oznámenia, ktoré sa týkajú

spracúvania jej osobných údajov, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme,

formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie

môže prevádzkovateľ poskytnúť písomne alebo inými prostriedkami, prípadne elektronickými

prostriedkami. Ak o to dotknutá osoba požiada, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť ústne za

predpokladu, že totožnosť dotknutej osoby bola preukázaná relevantným spôsobom.

2. Prevádzkovateľ uľahčí výkon práv dotknutej osoby. V prípade, ak si účely, na ktoré prevádzkovateľ spracúva

osobné údaje, nevyžadujú alebo prestali vyžadovať od prevádzkovateľa, aby dotknutú osobu identifikoval a

prevádzkovateľ už neuchováva, nezískava a nespracúva dodatočné informácie na zistenie totožnosti

dotknutej osoby, prevádzkovateľ neodmietne konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej

práva, pokiaľ nie je preukázané, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.

3. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadosti do

jedného mesiaca od doručenia jej žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v nevyhnutných prípadoch

predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom zohľadňuje komplexnosť a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o

každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi

zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie podľa

možnosti prevádzkovateľ poskytne elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný

spôsob.

4. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do

jedného mesiaca od doručenia jej žiadosti, informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti

podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Dozorným orgánom na území

Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava.

5. Poskytovanie informácií, oznámení a oznámenia o prijatí opatrení na žiadosť dotknutej osoby vykonáva

prevádzkovateľ bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané,

najmä pre ich opakujúcu sa povahu, je prevádzkovateľ oprávnený:

- požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na

oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

- odmietnuť konať na základe žiadosti.

Prevádzkovateľ znáša bremeno preukázania neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.

6. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva

žiadosť v rozsahu vyššie uvedených bodov, môže prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných

informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

7. Informácie, ktoré prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám, môže podať v kombinácii so strojovo

čitateľnými štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad

zamýšľaného spracúvania.

 

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTOVAŤ PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OD DOTKNUTEJ OSOBY

1. V prípade, ak sa od dotknutej osoby získavajú jej osobné údaje, je prevádzkovateľ povinný pri získavaní

osobných údajov dotknutej osobe poskytnúť nasledovné informácie:

- totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa, ak je

určený,

- kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

- účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

- ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, uviesť tieto

oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,

ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, existenciu práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať

bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho

odvolaním,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

- z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či osobné údaje pochádzajú z

verejne prístupných zdrojov,

- existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom postupe, ako

aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

3. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľ povinný poskytnúť informácie uvedené v odsekoch 1 a 2:

- v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom je potrebné

zohľadniť konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú,

- ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej

komunikácie s touto dotknutou osobou, alebo

- ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné

údaje prvýkrát poskytnú.

4. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je

prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto

inom účele a akékoľvek ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

5. Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom:

- dotknutá osoba má už dané informácie,

- sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie,

najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo

historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky, alebo pokiaľ je

pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží

dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takých prípadoch je prevádzkovateľ povinný prijať vhodné

opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia

daných informácií verejnosti,

- sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve EÚ alebo v práve členského štátu, ktorému

prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených

záujmov dotknutej osoby, alebo

- v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného

tajomstva upravenej právom EÚ alebo právom členského štátu vrátane povinnosti zachovávať

mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.

PRÁVO DOTKNUTEJ OSOBY NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

1. Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné

údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a nasledovné

informácie:

- účely spracúvania,

- kategórie dotknutých osobných údajov,

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä

príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,

- ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na

jej určenie,

- existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

- ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch informácie o

použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú

osobu.

2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo

byť prevádzkovateľom informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.

3. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie

kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať primeraný poplatok

zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými

prostriedkami, informácie prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ

dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a

slobody iných osôb.

 

PRÁVO NA OPRAVU

1. Ak o to dotknutá osoba požiada má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie

neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO „NA ZABUDNUTIE“)

1. Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné

údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny

základ pre ich spracúvanie,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na

účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, vrátane namietania proti

profilovaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva

členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanej priamo

dieťaťu.

2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný ich vymazať, je povinný so zreteľom

na dostupnú technológiu a náklady vykonať primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby

informoval ďalších prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich

žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu a repliky.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie,

- na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva členského

štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo

pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Nariadením,

- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na

štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným

spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

1. Ak o to dotknutá osoba požiada má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z

týchto prípadov:

- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho

prevádzkovateľovi overiť ich správnosť,

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada

namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na

preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na

účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, vrátane namietania proti

profilovaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené

dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú

len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych

nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného

záujmu EÚ alebo členského štátu.

3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný

informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ V SÚVISLOSTI S OPRAVOU ALEBO VYMAZANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO OBMEDZENÍM ICH SPRACÚVANIA

1. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú

opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ je to možné alebo ak si to

nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak o to

dotknutá osoba požiada.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Dotknutá osoba má na základe žiadosti právo od prevádzkovateľa získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a

ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a

má právo požiadať prevádzkovateľa o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho,

aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

- sa spracúvanie zakladá na súhlase, alebo v prípade ak sa spracúvanie vykonáva v rámci zmluvného

vzťahu s dotknutou osobou, a

- ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť osobných údajov podľa odseku 1 právo na

prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to

technicky možné.

3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo na vymazanie osobných údajov dotknutej

osoby. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

 

PRÁVO NAMIETAŤ

1. Ak o to dotknutá osoba požiada má právo u prevádzkovateľa namietať z dôvodov týkajúcich sa jej

konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na splnenie

účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, vrátane namietania proti

profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné

oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,

alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba u prevádzkovateľa právo

kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu,

vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také

účely nesmú spracúvať.

4. Dotknutú osobu je prevádzkovateľ výslovne upozorniť na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri

prvej komunikácii s ňou, pričom je povinný toto právo prezentovať jasne a oddelene od iných informácií.

5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo

namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,

dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania

osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z

dôvodov verejného záujmu.

 

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

1. Ak o to dotknutá osoba požiada má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľa, ktoré je

založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa

jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

- nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

- povolené právom EÚ alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa

zároveň stanovujú aj opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej

osoby, alebo

- založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

3. V prípadoch, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a

prevádzkovateľom alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná

opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský

zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

4. Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov, pokiaľ sa

neuplatňujú výnimky v zákaze ich spracúvania t.j.:

- dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero

určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve EÚ alebo v práve členského štátu stanovuje, že

zákaz nemôže dotknutá osoba zrušiť a

- spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva EÚ alebo práva

členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu

osobných údajov a stanovujú konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov

dotknutej osoby

a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

OBMEDZENIA

1. V práve EÚ alebo práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ podliehajú, sa

prostredníctvom legislatívneho opatrenia môže obmedziť rozsah povinností a práv dotknutých osôb, pokiaľ

jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam ustanovených v Nariadení, ak takéto obmedzenie

rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným opatrením s cieľom zaistiť:

- národnú bezpečnosť, obranu a verejnú bezpečnosť, predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie,

odhaľovanie alebo stíhanie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej

bezpečnosti a jeho predchádzanie,

- iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EÚ alebo členského štátu, najmä predmet dôležitého

hospodárskeho alebo finančného záujmu EÚ alebo členského štátu vrátane peňažných, rozpočtových a

daňových záležitostí, verejného zdravia a sociálneho zabezpečenia,

- ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,

- predchádzanie porušeniam etiky pre regulované profesie, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie,

- monitorovaciu, kontrolnú alebo regulačnú funkciu spojenú, hoci aj príležitostne, s výkonom verejnej

moci,

- ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb,

- vymáhanie občianskoprávnych nárokov.

2. Konkrétne musí každé legislatívne opatrenie uvedené v odseku 1 obsahovať osobitné ustanovenia, ktoré v

relevantných prípadov upravujú aspoň:

- účely spracúvania alebo kategórie spracúvania a kategórie osobných údajov, doby uchovávania

osobných údajov a uplatniteľné záruky, pričom sa zohľadní povaha, rozsah a účely spracúvania alebo

kategórie spracúvania,

- rozsah zavedených obmedzení a záruky zabraňujúce zneužitiu osobných údajov alebo nezákonnému

prístupu či prenosu,

- určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov,

- riziká pre práva a slobody dotknutých osôb a práva dotknutých osôb na informovanie o obmedzení,

pokiaľ tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá

osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste

výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré

sa jej týka, je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

 

PRÁVO NA ÚČINNÝ SÚDNY PROSTRIEDOK NÁPRAVY VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI ALEBO SPROSTREDKOVATEĽOVI

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok nápravy vrátane práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu, každá dotknutá osoba má právo na účinný súdny

prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s platnými

právnymi predpismi došlo k porušeniu jej práv.

 

ZASTUPOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB

1. Dotknutá osoba má právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené

v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia

v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali

sťažnosť v jej mene, aby v jej mene uplatnili práva podľa článkov 77, 78 a 79 všeobecného nariadenia

o ochrane údajov a aby v jej mene uplatnili právo na náhradu škody podľa článku 82 nariadenia, ak to

umožňuje právo členského štátu.

 

PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY A ZODPOVEDNOSŤ

1. Každá osoba (nielen dotknutá osoba), ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku

porušenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov, má právo na náhradu utrpenej škody od

 1. prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní, je zodpovedný za škodu spôsobenú spracúvaním, ktoré
 3. bolo v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu
 4. spôsobenú spracúvaním, len ak neboli splnené povinnosti, ktoré sa všeobecným nariadením o ochrane
 5. údajov ukladajú výslovne sprostredkovateľom, alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi
 6. prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom.
 7. 3. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je zbavený zodpovednosti podľa odseku 2, ak sa preukáže, že
 8. nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu.
 9. 4. Ak sa na tom istom spracúvaní zúčastnil viac než jeden prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo
 10. prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ spoločne a sú podľa odsekov 2 a 3 zodpovední za škodu spôsobenú
 11. spracúvaním, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

[profiler]
Memory usage: real: 18874368, emalloc: 18439416
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem