Jazyk: German
Jazyk:

V košíku nie sú žiadne položky.

Nevybrali ste položky pre porovanie.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každého obchodného prípadu – ponuky a uzatvorenia zmluvného vzťahu prostredníctvom nášho internetového obchodu.

 

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke www.najstrechy.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

 

I. Objednávka

 

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.najstrechy.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

 

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

 

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

Spotrebiteľ prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru (košík internetového obchodu), alebo e-mailom urobí objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, množstvo tovaru, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za objednanie , spôsob dodania a spôsob vykládky. Táto objednávka zatiaľ nie je záväzná a je len je návrhom kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými a dodacími podmienkami a súhlasí s nimi.

 

Po obdržaní objednávky predávajúci zašle spotrebiteľovi informácie o dostupnosti tovaru, dodacej dobe tovaru, prípadne cene za dopravu, vykládku tovaru a platových variantoch. V prípade záujmu o nacenenie dopravy, zašle predávajúci cenu dopravy a informácie ohľadom dopravy či možnosti dopravy priamo od výrobcu alebo importéra.

 

Následne po potvrdení záujmu zákazníka o tovar vystaví predávajúci zálohovú faktúru na objednávané množstvá paliet, prípadných dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a túto odošle objednávateľovi na jeho e-mail.

Objednávka sa stáva záväznou pre spotrebiteľa v momente potvrdenia zo strany spotrebiteľa po prijatí e-mailu s upresnením dostupnosti tovaru / dodacia doba/, konečnej ceny za tovar, vrátane ceny za dopravu, prípadne vykládku tovaru a spôsobe úhrady do 3 – 5 dní.

Po uhradení zálohovej faktúry – zálohová faktúra je uhradená pripísaním plného záväzku kúpnej ceny v lehote splatnosti na zálohovej faktúre na účet, predávajúcemu začne plynúť lehota na dodanie tovaru. V prípade, že úhrada nebude v požadovanom termíne uhradená (zaplatenie celého záväzku), predávajúci toto považuje za odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy a piatym dňom po termíne splatnosti zálohovej faktúry zaniká kúpno-predajná zmluva.

 

V prípade, že zákazník má záujem osobne si prebrať tovar, tak po záväznej objednávke a potvrdení zákazníkom, predávajúci tovar zarezervuje pokiaľ je dostupný, resp. oznámi termín možného prevzatia a miesto prevzatia. Zákazník , prípadne ním poverená osoba na prevzatie tovaru sa v tomto prípade preukáže pri prebratí tovaru platným občianskym preukazom.

 

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 

V prípade dodávky tovaru na dobierku, zaniká kúpno-predajný vzťah medzi nami a zákazníkom, lebo tovar formou dobierky realizujú výrobcovia a dodávatelia. Zákazník týmto súhlasí s podstúpením osobných údajov priamo dodávateľovi v potrebnom rozsahu na dodanie tovaru.

 

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

 

II. Dodacie lehoty a podmienky

 

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.Predávajúci je oprávnený jedostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane v prípade, aj dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho. Spotrebiteľ bude o tom písomne informovaný.

 

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

Tovar je dodávaný priamo od výrobcov. Dodacia lehota bude vzájomne dohodnutá a následne potvrdená spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu.

V prípade odberu vlastnou dopravou je spotrebiteľ povinný vopred dohodnúť termín odberu. Spotrebiteľ je povinný vopred v objednávke uviesť kontaktné údaje: meno, telefónne číslo a číslo občianského preukazu osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky.

Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť spotrebiteľom zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež technika na vyloženie tovaru (vysokozdvižný vozík o nosnosti min. 1,5 tony, resp. žeriav) , ak si spotrebiteľ neobjednal u predávajúceho automobil s hydraulickou rukou. V opačnom prípade zodpovedá spotrebiteľ za vzniknuté škody a hradí všetky dodatočné náklady.

Pokiaľ si spotrebiteľ neobjedná dopravu autom s hydraulickou rukou, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške, ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby - prepravcu, zabezpečí spotrebiteľ v prípade akejkoľvek vady na tovare komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.

 

 

III. Preberanie tovaru

 

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

3. Tovar sa dodáva v obale, ktorý je obvyklý v obchodnom styku pre stavebné hmoty, materiály a výrobky a na základe dohodnutých dopravných podmienok tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru počas prepravy do dohodnutého miesta určenia. Jednorazové obaly, papierové a kartonové krabice sú nevratné.

Palety, príp. iné obaly, označované ako vratné, vyúčtuje predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom. Predávajúci má právo na úhradu manipulačného poplatku vo výške 10% z ich hodnoty /bez DPH/. Ak spotrebiteľ najneskôr do 2 mesiacov odo dňa dodania tovaru vráti tieto palety /obaly/ predávajúcemu v neporušenom stave na odberné miesto, príp. ich vymení pri preberaní tovaru u dopravcu predávajúceho, čo písomne označí na dodacom liste predávajúceho, je oprávnený požadovať vrátenie ich ceny mínus manipulačný poplatok. Spotrebiteľ zašle originálny doklad o vrátení paliet s vyznačeným počtom vrátených nepoškodených paliet spolu so žiadosťou o vrátenie zálohovej platby za palety s uvedením čísla účtu spotrebiteľa, na ktorý má byť platba vrátená. Na základe toho vráti predávajúci v lehote 15 pracovných dní zálohovú platbu za palety poníženú o manipulačný poplatok.

 

4. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

 

5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 

6. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

 

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

 

Cena za dopravu je kalkulovaná po vytvorení objednávky a tovar nebude expedovaný do potvrdenia ceny a podmienok za dopravu.

 

Daňový doklad – faktúra je zaslaná poštou do 3 pracovných dní.

 

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Zľavy uvedené na e shope sa menia podľa množstva objednaného tovaru, rozlišuje sa medzi celokamiónovým odberom / t.j. 19 paliet/ a odberom menšieho neuceleného kamiónového množstva - zľavy budú oznámené v potvrdení objednávke, ev. v ponuke.

 

Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodným príkazom/vkladom na účet predávajúceho.

 

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné /ev. nakládka-vykládka tovaru/.

 

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

1. Vlastnou dopravou


2. Dopravou predávajúceho – podľa aktuálnych dopravných dispozícií predávajúceho. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prepravu objednaného tovaru zabezpečuje predávajúci, a to na náklady spotrebiteľa. Predávajúci splní svoju povinnosť odovzdaním objednaného tovaru do rúk spotrebiteľa v dohodnutom mieste. Toto pravidlo platí aj v prípade, že spotrebiteľ určí konkrétneho dopravcu.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

Vyloženie tovaru zabezpečí na svoje náklady spotrebiteľ a čas vykládky aj s fyzickým prebratím nesmie presiahnuť limit 6 minút na 1 paletu – prestoje bude hradiť spotrebiteľ.

 

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

 

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 

3. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

4. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 

5. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa v prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a predávajúci prevezme tovar späť, cenu zaplatenú za produkt uvedenú v záväznom potvrdení objednávky alebo jeho časť, ktorú spotrebiteľ uhradil, predávajúci vráti v lehote 15 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa späť.

 

6. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy


b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť


c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

 

VI. Reklamácia, záručné podmienky

 

1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných

produktov.

2. Reklamácia sa vzťahuje na tovar zakúpený na internetovej stránke www.najstrechy.sk

 

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

4. Spotrebiteľ ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady,ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

4. Právo na záruku zaniká v prípade, že:

nebol predložený doklad o zaplatení, dodací list alebo záručný list, príslušenstvo alebo iná dokumentácia tovaru,

uplynutím záručnej doby tovaru,

tovar bol poškodený nadmerným zaťažova ním, alebo bol používaný v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi SR

k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený

neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,

zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, v návode na používanie, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismialebo iným porušením záručných podmienok

 

Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 

Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 

Predávajúci nezodpovedá za farebné odtiene výrobkov v rámci výrobnej tolerancie tej istej výrobnej série a reklamovať nie je možné farebné odtiene už zabudovaných /položených/ prvkov.

 

5. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame Vám vyplniť aj REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

 

6. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 

8. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol spotrebiteľ tovar využiť z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť predávajúci.

 

9. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, potvrdenia dodacieho listu a úhrady celkovej ceny tovaru.

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 

 

VII. Záverečné ustanovenia


1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu za dopravu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

 

4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

8. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

9.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok a zverejnením na internetovej stránke predávajúceho je splnená podmienka oznámenia zmeny v písomnej forme.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 07 2013.

 

 


[profiler]
Memory usage: real: 18612224, emalloc: 18017168
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem